Polityka prywatności firmy Re-Bud

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przekazanie Użytkownikom witryny:
  konstrukcje-rebud.pl [dalej jako „Rebud”] wszelkich niezbędnych informacji
  w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora witryny. Przedmiotowa Polityka Prywatności uwzględnia przede wszystkim podstawy przetwarzania danych osobowych, cele, zakres przetwarzanych danych jak również prawa jakie przysługują osobom, których dane dotyczą.
 1. Podmiotem podejmującym decyzje w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników witryny jest Administrator –Przemysław Bluz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEMYSŁAW BLUZ PPHU „RE-BUD”, NIP: 6220000376, REGON: 251633417.
 1. Aby skontaktować się z Administratorem witryny Rebudw celach związanych
  z przetwarzaniem danych osobowych lub w razie chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o skorzystanie z:
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Rebud odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności z poszanowaniem postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej jako „RODO”]. Wszystkich zainteresowanych dokładnych treścią przedmiotowego rozporządzenia zachęcamy do odwiedzenia Bazy aktów prawnych Unii Europejskiej znajdującej się pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.
 1. Administrator informuje, iż podawanie przez Użytkownika jego danych osobowych przy użyciu formularzy udostępnionych na łamach witryny Rebud jest w pełni dobrowolne.
 1. Administrator oświadcza, że mając na uwadze cele przetwarzania danych osobowych, ich zakres jak również ryzyko naruszenia praw i wolności osób których dane dotyczą, wdrożone zostały środki organizacyjne i techniczne, mające na celu zapobieżenie pozyskaniu lub modyfikowaniu danych osobowych przez podmioty do tego nieuprawnione. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się dokładać szczególnej staranności i dokonywać bieżących przeglądów stanu stosowanych środków organizacyjnych i technicznych, a w razie potrzeby wdrażać wszelkie konieczne aktualizacje
  i modyfikacje w tym obszarze.

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW WITRYNY REBUD:

Celem udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, przesłane za pomocą formularza udostępnionego na łamach portalu Rebud, konieczne jest przetwarzanie następujących danych:

 • Imię i Nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres mailowy
 • Dane firmy

Podstawą prawną przetwarzania wymienionych w pkt 1) danych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którym można przetwarzać dane osobowe, jeżeli w ten sposób realizuje on swój prawnie uzasadniony interes.

III. PRAWA UŻYTKOWNIKÓWW STOSUNKU DO WITRYNY REBUD:

W zakresie uprawnień Użytkownika mieszczą się:

 1. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia przetwarzanych danych) – szczegółowe zasady oraz warunki dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia danych zostały określone w postanowieniach art. 15-21 RODO,
 2. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
  – osoba, której dane dotyczą i która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może w dowolnym momencie cofną udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie miało żadnego wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się przed cofnięciem przedmiotowej zgody,
 3. prawo wniesienia skargo do organu nadzorczego – użytkownikowi witryny Rebud przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sposób oraz tryb wnoszenia skargi reguluje RODO oraz ustawa z dni 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
 4. prawo do sprzeciwu – użytkownik witryny Rebudma zagwarantowane stosownymi przepisami prawa uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. ze względu na interes lub zadania publiczne lub stosownie do art. 6 ust.1 lit. f tj. z uwagi na prawnie uzasadniony Administratora w przypadku, gdy po stronie użytkownika zaistnieje sytuacja szczególna,
 5. prawo do sprzeciwu w zakresie marketingu bezpośredniego –osoba, której dane dotyczą ma również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na cele marketingu bezpośredniego. Sprzeciw ten może zostać wyrażony przez użytkownika witryny Rebudw dowolnym momencie.

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW WITRYNY REBUD:

 1. Dane powierzane Nam za pośrednictwem witryny Rebududostępniamy tylko i wyłącznie podmiotom zewnętrznym, w tym dostawcom oprogramowania, itp., których usługi są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania witryny. Jednocześnie Administrator oświadcza, że na potrzeby wskazane w zdaniu poprzedzającym, korzysta on z usług podmiotów zapewniających wysoką jakość usług obejmującą swym zakresem również wdrażanie odpowiednich środków organizacyjnych oraz technicznych na cele ochrony danych osobowych użytkowników witryny Administratora, tak aby zapewnić możliwie najwyższy poziom ochrony danych osób, których dotyczą.

 

 1. Wśród podmiotów, którym Administrator może przekazać dane osobowe użytkowników witryny Rebud znajdują się głównie dostawcy usług technicznych, informatycznych oraz organizacyjnych
  – stanowiący podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, bez których Administrator nie miałby możliwości prowadzenia działalność gospodarczej w zakresie oferowanym na stronie witryny. Wśród podmiotów tych należy wyróżnić głównie dostawców oprogramowania komputerowego oraz hostingu. Dane osobowe Administrator udostępnia jedynie tym podmiotom z którymi zawarł stosowne umowy w zakresie świadczenia omawianych usług i wyłącznie na potrzeby realizacji tych umów.

 

 1. Dane powierzone Administratorowi niniejszej witryny przez Użytkownika nie będą udostępniane ani też sprzedawane podmiotom trzecim.

V. PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ:

Dane powierzone Administratorowi za pośrednictwem witryny Rebudnie będą przekazywane państwom, których obszar znajduje się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. PROFILOWANIE:

Mając na względzie fakt, że RODO nakłada na Administratora obowiązek poinformowania osób, których dane dotyczą o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji którym jest między innymi profilowanie (szerzej o profilowaniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO) Administrator witryny Rebudinformuje za pomocą niniejszej Polityki Prywatności, że nie korzysta z profilowania dla celów marketingu bezpośredniego.